Privacy

Pro Corpus acht een zorgvuldige omgang met haar cliënten en hun persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij Pro Corpus veilig zijn en dat wij ons conformeren aan de richtlijnen volgend uit Europese Wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, wordt er door uw therapeut, een registratie bijgehouden van uw medische-, behandel- en administratieve gegevens. Op deze gegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing.

Daarnaast beschikt de praktijk over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd.

Verwerking van persoonsgegevens

Wat is een verwerking van persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon. De uitleg van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen. Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met Pro Corpus worden gedeeld, verwerken wij deze.

Uiteraard wordt u geïnformeerd op het moment dat wij uw gegevens verwerken, meer informatie hierover treft u bij “Uw rechten”.

Waarop is dit privacyreglement van toepassing?

Dit privacyreglement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Pro Corpus van cliënten (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt in het kader van haar dienstverlening. Dit privacyreglement is dan ook van toepassing voor eenieder die gebruik maakt van de dienstverlening van Pro Corpus of met Pro Corpus contact opneemt.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verantwoordelijke stelt het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vast. In de zin van dit reglement is Pro Corpus de verantwoordelijke. Voor zowel de eerstelijns fysiotherapie, Revalidatie (OCA) als voor de dienstverlening omtrent Arbeid & Gezondheid (TIGRA Twente) voert Pro Corpus hetzelfde privacyreglement.

Verwerken van uw persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening en om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, hebben wij gegevens van u nodig. Op deze wijze zijn wij in staat de cliënt snel en adequaat te begeleiden.
Uiteraard gaat de behandelaar / fysiotherapeut zorgvuldig met uw gegevens om. Daarom is naast de bovengenoemde Algemene Verordening Gegevensbescherming, een aantal regels vastgelegd.

 • Behalve de behandelaar / fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere behandelaars/ fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Wanneer het voor het dossier van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Indien de patiënt minderjarig (< 18 jaar) is, dient er voor de behandelovereenkomst toestemming te worden verleend door een ouder of voogd.
 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
 • Pro Corpus bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk of wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn. Uitgangspunt is dat de bewaartermijn voor niet-medische gegevens 2 jaar is, te rekenen vanaf de datum waarop het dossier bij Pro Corpus wordt afgesloten. De bewaartermijn voor medische gegevens is 15 jaar, te rekenen vanaf de datum waarop de gegevens zijn opgesteld. Wanneer de bewaartermijn verstreken is, zullen uw gegevens door Pro Corpus op veilige wijze worden verwijderd en vernietigd. Indien wij uw gegevens echter zodanig bewerken, dat de herleiding tot u redelijkerwijs onmogelijk is, kunnen wij uw gegevens in geanonimiseerde vorm bewaren. Op deze manier waarborgen wij uw privacy.

Uw rechten

Wanneer Pro Corpus uw persoonsgegevens verwerkt, heeft u volgens de wettelijke regels bepaalde rechten. Deze rechten zullen hieronder worden toegelicht.

Recht op inzage van uw dossier

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om een kopie daarvan te ontvangen. Dit houdt in dat u bij Pro Corpus kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn verwerkt en voor welke doeleinden uw gegevens worden gebruikt. Wij brengen hiervoor de kostprijs in rekening. We verzoeken u wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens u graag wenst te ontvangen.

Recht op rectificatie

Onder rectificatie verstaan wij het herstellen van een fout of onvolledigheid. U heeft het recht om gegevens te rectificeren als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Tevens heeft u het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt.

Wij zullen de derde(n) die uw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.

Recht op gegevenswissing

U heeft het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen, bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. Wij kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we in sommige gevallen (wettelijk) verplicht zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door Pro Corpus onrechtmatig is.

Recht van bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Pro Corpus indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u zich richten tot uw vaste contactpersoon of door ons een brief te sturen voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Wij reageren binnen 5 werkdagen met een bevestiging van uw verzoek en binnen één maand met een inhoudelijke reactie op uw verzoek.

Wij vragen u zich bij een verzoek tot uitoefening van uw rechten te legitimeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Een veilige kopie van uw identiteitsbewijs maakt u zo:

 • Maak in de kopie uw Burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan;
 • Maak in de kopie uw pasfoto onherkenbaar;
 • Vermeld op de kopie dat het een kopie is;
 • Vermeld op de kopie dat uw verzoek voor Pro Corpus is;
 • Vermeld op de kopie de datum waarop u de kopie afgeeft.

Een kopie van uw legitimatiebewijs kunt u ook met hulp van de Kopie ID app beveiligen. Zo staat u niet meer persoonlijke informatie af dan strikt nodig. U kunt de Kopie ID app downloaden in de Apple App Store, Google Play Store of Windows Phone. De applicatie is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

Klachten

Pro Corpus probeert u zo goed mogelijk te ondersteunen en te begeleiden. Desondanks kan het voorkomen dat u van mening bent dat de bepalingen uit dit privacyreglement niet of onvoldoende door ons worden nageleefd of dat u om een andere reden niet tevreden bent over de geboden dienstverlening. Pro Corpus beschouwt klachten als een uitgelezen kans om de kwaliteit van haar dienstverlening te verbeteren. Indien u ontevreden bent over de dienstverlening van Pro Corpus, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon. Uw klacht kunt u conform onze geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Samen werken aan gezondheid

Pro Corpus is een modern multidisciplinair gezondheidscentrum in Twente. Onze ervaren en vooruitstrevende professionals werken vanuit diverse medische disciplines samen aan uw gezondheid of die van uw bedrijf.

© 2018 Pro Corpus Gezondheidscentrum

Privacy

Volg Pro Corpus